ZPRAVODAJ
PRACOVNÍ SKUPINY PRO DĚTSKOU GASTROENTEROLOGII A VÝŽIVU PŘI ČPS
Číslo 3
 
 
Vážení kolegové,
zasílám Vám třetí číslo zpravodaje PSDG. Od vydání minulého čísla se událo mnoho nového a také jsou další novinky v plánu do budoucna. Nejaktuálnější informací tohoto čísla je blížící se kurz IBD v IKEM, na který se prosím co nejdříve přihlaste, volných míst je velmi málo.

 
SYMPOSIUM IBD IKEM – SPĚCHÁ !!!
Ve dnech 6.–7. 12. se koná tradiční kurz IBD v IKEM, na kterém je pro pediatry rezervováno několik míst (cca 20–25). Je nutno se co nejdříve přihlásit k účasti. Nevyužitá místa budou obratem rozdělena gastroenterologům pro dospělé, u nichž je o symposium enormní zájem. Symposium je pořádáno Pracovní skupinou pro IBD při ČGS vedenou prof. Milanem Lukášem a má tradičně velmi vysokou úroveň (řada odborných sekcí, workshopů, tandemové přednášky, live endoskopie atd.). Pediatři budou také aktivně zastoupeni. Letošní ročník je věnován zejména chirurgii u IBD. Hlásit se do kurzu můžete na webových stránkách organizátorské firmy dr. Revického (www.congressprague.cz), kde je odkaz na IBD kurz v IKEM.
 
DOPORUČENÍ PRO IBD U DĚTÍ
Jako supplementum zářijového vydání ČS pediatrie vyšla Doporučení pro diagnostiku a léčbu IBD u dětí. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem spoluautorům:

Dr. Adamcová, Dr. Bajer, Dr. Bajerová, Dr. Dědek, Dr. Hradský, Dr. Karásková, Dr. Kavalcová, Dr. Mitrová, Dr. Netvalová, Prof. Nevoral, Doc. Pozler, Dr. Schwarz, Dr. Szitányi, Prof. Škába, Dr. Šuláková

Plnotextová verze Doporučení v pdf formátu je ke stažení na www.gastroped.cz v sekci „Dopo­ručené postupy“.
 
KALENDÁŘ AKCÍ 2012–2013

 
 
14.–18. 11. 2012 Světový kongres WCPGHAN Taiwan
16. 11. 2012 ECCO educational workshop Bratislava
22.–24. 11. 2012 12. český gastroenterologický kongres Karlovy Vary
23.–24. 11. 2012 Practical Paediatric Gastroenterology Course Londýn
6.–8. 2. 2013 Stockholm Liver Week Stockholm
14.–16. 2. 2013 8. kongres ECCO
Deadline abstrakt do 5. 11. 2012 !!!
Vídeň
8.–11. 5. 2013 46. kongres ESPGHAN
Deadline abstrakt do 14. 11. 2012 !!!
Londýn
18.–21. 5. 2013 DDW 2013 Orlando, FL, USA

Také prosím sledujte stránky našich kolegů – gastroenterologů pro dospělé, kde je pravidel­ně ak­tu­alizovaný bohatý seznam tuzemských i zahraničních akcí:
lekari.cgs-cls.cz/kalendar-akci/

 
PRACOVNÍ DNY – SKALICA
Ve dnech 21.–22. 9. proběhly Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy. Děkujeme slovenským kolegům za vynikající organizaci a výběr příjemného a kulturně bohatého prostředí města Skalica.
 
KURZ VÝŽIVY F016
Ve dnech 19.–22. 11. proběhne ve FN Motol druhá (specializační) část kurzu klinické výživy nutného pro získání licence F016. Případní zájemci o účast se mohou obrátit na prim. Tláskala – email:
 
GASTROPED
Od jara letošního roku se k dnešnímu dni uskutečnilo bezmála 1500 přístupů na naše webové stránky. Budeme se snažit udržovat tyto stránky aktuální. K tomu je však třeba spolupráce všech členů pracovní skupiny. Pokud máte jakékoliv informace, které by bylo vhodné navěsit na www.gastroped.cz, dejte nám vědět.
V sekci „Doporučené postupy“ je ke stažení pdf nových doporučení pro diagnostiku a léčbu IBD u dětí.
V sekci „Postgraduální vzdělávání“ jsou uveřejněny podmínky pro složení zkoušky z cer­ti­fi­kovaného kurzu (dříve atestace) z dětské gastroenterologie a hepatologie a seznam pracovišť, která mají akreditaci v daném oboru.
Vznikla nová sekce "Pro pacienty", kam můžete nabídnout své informace ke stažení. V této sekci je již brožura pro pacienty s nespecifickými střevními záněty.

 
AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ
Akreditovanými pracovišti pro stáže v rámci certifikovaného kurzu (dříve atestace) z dětské gastroenterologie a hepatologie jsou v současné době FN Motol Praha, VFN Praha a FN Plzeň. Dříve akreditovaná pracoviště nepožádala o obnovou akreditace a nemohou proto kandidáty školit. Pokud Vaše pracoviště splňuje podmínky pro akreditaci, je třeba znovu požádat o její udělení na Ministerstvu zdravotnictví.
 
VÝSLEDKY NUTRIACTION
Společnost Nutricia uspořádala ve spolupráci s členy PSDG celonárodní akci zaměřenou na hodnocení rizika malnutrice u dětských pacientů přijímaných k hospitalizaci. Dvoutýdenní dotazníková akce proběhla ve 35 nemocnicích v ČR s využitím validovaného dotazníku STRONG kids. Celkem bylo v riziku malnutrice při přijetí k hospitalizaci 30 % pacientů. Vyplňování dotazníku je velmi rychlé a jednoduše proveditelné v klinické praxi.
 
DOPORUČENÍ PSDG PRO SCREENING RIZIKA MALNUTRICE
Na základě poznatků z NutriAction doporučuje výbor PSDG screening rizika malnutrice na všech dětských lůžkových zařízeních v ČR (optimálně jako součást nemocničního informačního systému a elektronické příjmové dokumentace pacienta). Dotazník STRONGkids se jeví v tomto ohledu jako vhodný validovaný nástroj provádění screeningu. U každého pacienta v riziku malnutrice má být zvážena nutriční podpora, event. i konsultace s nutričním specialistou (nutriční terapeut, nutriční asistent či lékař-nutricionista).
 
WWW.ESPGHAN.ORG
Na www.espghan.org věnujte pozornost následujíím možnostem:
 • Young Investigators Forum – veškeré výdaje hrazeny ESPGHANem – deadline přihlášek – leden 2013 !
 • ESPGHAN International Exchange Pogramme – možnost získat až 2000 EUR jako podporu na pobyt na jiném gastroenterologickém pracovišti v rámci získávání zkušeností
ESPGHAN / ECCO GUIDELINES
 • V srpnovém čísle časopisu JPGN vyšla aktualizovaná doporučení ESPGHAN pro diagnostiku a léčbu alergie na bílkovinu kravského mléka.
 • V tomtéž čísle vyšla metodologická doporučení pro provádění jícnové impedanční pHmetrie u dě­tí
 • V zářijovém čísle časopisu JPGN vyšla nová doporučení pro diagnostiku a léčbu ulcerózní kolitidy u dětí.
 • Na proběhlém kongresu UEGW se konalo setkání komise pro tvorbu doporučení pro léčbu Crohnovy nemoci u dětí. Doporučení by měla vyjít v průběhu roku 2013 v časopise JCC.
 • Zároveň jsou k publikaci připravena nově aktualizovaná Portská kritéria diagnostiky IBD, která vyjdou také v roce 2013.
PACIENTSKÁ ORGANIZACE PRO DĚTI S IBD – CROKUS
Dne 18. 12. 2012 od 16.30 hod. se koná setkání rodičů dětských pacientů s IBD v Café Louvre na Národní Třídě v Praze. Po diskusi s odborníky bude následovat občerstvení a vánoční koncert v re­fektáři kostela sv. Jiljí od 19.00 hod. Předejte prosím tuto informaci rodinám svých pacientů s IBD. Na akci se mohou hlásit přes kontakt na www.crokus.cz.
 
2. SYMPOSIUM IBD KASUISTIK U DĚTÍ
Dne 1. 6. 2012 pořádala naše pracovní skupina historicky první jednodenní symposium na téma dětských IBD kasuistik. Setkání se účastnilo cca 50 zájemců o problematiku IBD. Ohlasy byly pozitivní, proto plánuje výbor PSDG uspořádat druhý ročník na jaře 2013 v Olomouci. Organizace se ujme MUDr. Eva Karásková a setkání bude zaměřeno zejména na pacienty s IBD a IBD-like diagnostikované v předškolním věku a na pacienty refrakterní k léčbě. Setkání bude opět pojato neformálně a důraz bude kladen zejména na diskuzi a rozbor kasuistik. Prosím všechny, kteří mají zájem se účastnit (aktivně nebo pasivně), aby se ozvali na emailovou adresu . Je to příležitost, jak se v širším kruhu poradit nad pacienty, s jejichž diagnostikou či léčbou si nevíte rady. Srdečně jsou zváni i slovenští kolegové.
 
NOVÍ ČLENOVÉ
Od vydání předchozího zpravodaje se do naší pracovní skupiny přihlásilo 7 nových členů:
MUDr. Jana Kosnáčová (Bratislava)
MUDr. Mária Kmotorková (Partizánske)
MUDr. Renáta Szépeová (Martin)
MUDr. Andrea Bieliková (Trenčín)
MUDr. Martin Fuchs (Praha)
MUDr. Kristýna Zárubová (Praha)
MUDr. Jan Ohem (Praha)
Byl aktualizován seznam členů na www.gastroped.cz , kde jsou také vyznačeni členové, kteří mají licenci F016 k předpisu výživových preparátů a členové, kteří mají novou atestaci z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pokud jste držiteli uvedené licence či atestace a není to na gastropedu vyznačeno, dejte mi prosím vědět.

 
LETNÍ ŠKOLA ESPGHAN V PRAZE
V roce 2013 proběhne v Praze ESPGHAN Summer School on Nutrition (30. 6. – 5. 7. 2013 – Břevnovský klášter). Bližší informace jsou na www.ess2013.cz. Několik míst bude rezervováno pro české a slovenské kolegy. Pokud byste měli zájem o účast, začněte si s dostatečným předstihem dojednávat event. finanční podporu od firem. Organizační výbor má v tomto směru omezené možnosti. Předpokládaná výše registračního poplatku bude 1000-1500 EUR v závislosti na tom, zda se nám podaří získat grant Evropské gastro­enterologické federace (UEG).
 
VÝZVA
Prosíme, aby se nám ozvali členové PSDG, kteří:
 1. mají zájem spolupracovat na tvorbě doporučení z oblasti dětské gastroenterologie a výživy
 2. mají zájem o finanční podporu členství v ESPGHAN, ECCO či účast na summer school
 3. mají informační materiály pro pacienty nebo jakékoliv jiné materiály týkající se dětské gastroenterologie (přehledné texty, přednášky, prezentace, doporučení apod.), ke kterým vlastní copyright a které by byli ochotni poskytnout na www.gastroped.cz.
 4. mají jakýkoliv návrh nebo podnět pro výbor PSDG
   
Vážení kolegové,
přeji Vám všem příjemný a klidný podzimní a předvánoční čas.
S pozdravem
 
za výbor PSDG
Jiří Bronský