ZPRAVODAJ
PRACOVNÍ SKUPINY PRO DĚTSKOU GASTROENTEROLOGII A VÝŽIVU PŘI ČPS
Číslo 1
 

Vážení kolegové,
zasílám Vám jménem výboru první číslo zpravodaje Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu (PSDG). Nejprve dovolte, abych Vám všem poděkoval za to, že jste mi potvrdili Vaše kontaktní údaje i ochotu nadále pracovat v PSDG. Aktualizovaný seznam členů je vyvěšen na našich www stránkách www.gastroped.cz. Stránky byly také kompletně aktualizovány a měly by nadále sloužit jako živé informační médium pro všechny členy.
 
VOLBY
Koncem roku 2011 proběhly volby do výboru naší pracovní skupiny. Podrobné výsledky voleb najdete taktéž na gastropedu. Složení nového výboru je následující:

doc. Bronský (předseda), as. Kotalová, doc. Pozler, prof. Nevoral,
prof. Sýkora, as. Dědek, as. Zahradníček, prim. Frühauf (kooptován)

 
CÍLE VÝBORU
Nový výbor si vytýčil pracovní cíle na následující funkční období:
 1. aktualizovat doporučení pro diagnostiku a terapii nespecifických střevních zánětů (IBD) u dětí
 2. organizovat pravidelná jarní kasuistická setkání na téma IBD
 3. aktivně edukovat členy PSDG s cílem standardizovat péči o dětské gastroenterologické pacienty v ČR
 4. pravidelně edukovat PLDD s cílem zlepšit péči o některé běžnější gastroenterologické diagnózy a zajistit včasný záchyt chronicky nemocných pacientů
 5. pravidelně komunikovat se členy PSDG (email, www, zpravodaj)
 6. prohlubovat spolupráci se slovenskými kolegy
 7. zintenzivnit spolupráci s gastroenterology pro dospělé zejména v oblasti IBD
 8. pravidelně aktualizovat a zlepšovat obsahovou stránku www.gastroped.cz
 9. podpořit členství mladých členů PSDG v mezinárodních odborných společnostech (ESPGHAN, ECCO) a jejich pracovních skupinách
 10. podpořit účast členů PSDG na vzdělávacích akcích (summer school apod.)
 11. zvýšit aktivní účast českých dětských gastroenterologů na mezinárodních kongresech
 12. přivést pořadatelství mezinárodních akcí do ČR
 13. podporovat spolupráci mezi jednotlivými gastroenterologickými pracovišti v ČR i mezioborovou spolupráci – zejména se společností dětské chirurgie
 14. hájit zájmy oboru ve vztahu k pojišťovně a Ministerstvu zdravotnictví
 15. zlepšit podporu chronicky nemocných pacientů (pacientské organizace, informační materiály apod.)
   
KALENDÁŘ AKCÍ 2012

 
 
1.–3. 3. Nutrition and Growth Paříž, Francie
18.–20. 4. Early Nutrition Academy Symposium: “Nutritional Programming, from theory to practice” Reus, Španělsko
Termín bude upřesněn Jarní kasuistické setkání na téma IBD ČR
27.–28. 4. ESPGHAN Update Meeting Stockholm, Švédsko
19.–22. 5. Digestive Disease Week (DDW) San Diego, California
23. 6. UEGF ISAC POSTGRADUATE COURSE – International Symposium on Inherited Diseases of the Pancreas
Granty k účasti na tomto symposiu do výše €400 budou poskytnuty až 10 členům ESPGHAN (do 10 let praxe v gastroenterologii). Žádosti posílejte na: Michael Wilchanski:  do 10. května
Praha
20.–24. 10. United European Gastroenterology Week (UEGW) Amsterdam, Holandsko
21.–22. 9. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Skalica, Slovensko
14.–18. 11. Světový kongres WCPGHAN Taiwan

Také prosím sledujte stránky našich kolegů – gastroenterologů pro dospělé, kde je pravidel­ně ak­tu­alizovaný bohatý seznam tuzemských i zahraničních akcí:
lekari.cgs-cls.cz/kalendar-akci/

 
GASTROTURNÉ
Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky FN Motol pořádá ve spolupráci s regionálními odborníky cyklus seminářů "Gastroenterologická problematika v ordinaci PLDD". Stále jsou volná místa, seminář je pro posluchače zdarma.
Témata: prof. Nevoral – Probiotika v klinické praxi a výživě, doc. Bronský – Obstipace v dětském věku, Zánětlivá střevní onemocnění u dětí, Dr. Hradský – Nemoc z gastroezofa­geálního refluxu, Cizí tělesa u dětí (Č. Budějovice), As. Kotalová – Akutní průjmová onemocnění; Dr. Bartková – Pankreatitidy u dětí (Ostrava) Místa konání: Plzeň, Ústí nad Labem – již proběhlo; 5. 4. 2012, České Budějovice; 3. 5. 2012, Ostrava
Letos ještě v plánu: Praha, Karlovy Vary, Zlín. Bližší informace na
 
ESPGHAN SUMMER SCHOOL
Na stránkách www.espghan.org naleznete nejen seznam kongresů, ale také sekce jednotlivých komisí (gastroenterologie, hepatologie, výživa) včetně jejich doporučení a populárních letních škol (summer schools). Zejména mladším členům PSDG doporučujeme účast na summer school – jedná se o vynikající vzdělávací akci, kde špičky v oboru přednášejí aktualizovanou problematiku v daném oboru.

Letos se koná summer school
v hepatologii: 13.–16. 6. Bordeaux, Francie
a gastroenterologii: 11.–15. 9. Madrid, Španělsko

V roce 2013 se koná ESPGHAN summer school on nutrition v Praze:
30. 6. – 5. 7. 2013 – Praha, Břevnovský klášter – bližší informace budou na www.ess2013.cz

Na těchto letních školách lze navázat mezinárodní spolupráci v oboru, proto se neostýchejte a přihlašte se. S žádostí o finanční podporu účasti se můžete obrátit na výbor PSDG. Naše společnost nedisponuje žádnými finančními prostředky, ale můžeme se pokusit dojednat podporu od firem, pokud bude účast ohlášena s dostatečným předstihem.
 
ČLENSTVÍ V ESPGHAN €60
Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu nabízí výhodné členství (trainee membership) již za €60 ročně včetně tištěné verze časopisu JPGN! Trainee membership je členství vhodné pro lékaře s praxí v dětské gastroenterologii do 10 let. Po 3 letech má být trainee membership převedeno na plné členství (nyní snížen roční poplatek na €200 včetně online přístupu do JPGN). Bližší informace na www.espghan.org
 
GUIDELINES
Na stránkách ESPGHAN je zdarma ke stažení řada doporučení z oblasti dětské gastroenterologie a výživy. Nejaktivnější je v tomto směru komise pro výživu:
www.espghan.org – Committee on Nutrition – Position Statements
Odkazy na další doporučení budou vyvěšována do složky „Doporučení“ na www.gastroped.cz

 
VÝMĚNNÝ PROGRAM
ESPGHAN podporuje krátkodobé stáže dětských gastroenterologů na zahraničních pracovištích – viz. https://espghan.med.up.pt/pdf_files/National%20GI.pdf
 
DOPORUČENÍ PRO IBD U DĚTÍ V ČR
Vážení kolegové,
rozhodli jsme se modernizovat doporučení pro IBD u dětí v ČR. Důvodů je hned několik:
 1. Od publikace posledních doporučení uběhlo již několik let a terapeutické postupy byly na základě provedených studí modifikovány.
 2. V mezidobí se také objevilo mnoho zahraničních doporučení, která jsou kvalitním souhrnem nejnovějších poznatků v oblasti IBD. V těchto publikacích byl standardizován jak diagnostický (Portská kritéria), tak terapeutický přístup k dětem s IBD. Není tedy třeba vytvářet doporučení nová, jen je přizpůsobit našemu prostředí.
 3. Vzhledem k tomu, že řada zahraničních doporučení je publikována v časopisech, k nimž je placený přístup, považujeme za vhodné vytvořit stručný a věcný přehled současného stavu problematiky v českém jazyce.
  Níže je popsán postup pro ty, kteří by se chtěli tvorby doporučení účastnit.
   
VÝZVA
Vzhledem k výše uvedeným cílům výboru prosíme, aby se nám ozvali členové PSDG, kteří:
 1. mají zájem spolupracovat na aktualizaci doporučení pro IBD u dětí – každý, kdo má zájem, doplní své jméno do tabulky, která je vyvěšena na www.gastroped.cz v sekci "Doporučené postupy" k preferovanému tématu a zašle tabulku na . Ve stejné sekci gastropedu je také návrh protokolu, jak bude tvorba doporučení probíhat.
 2. mají zájem o finanční podporu členství v ESPGHAN, ECCO (European Crohns and Colitis Organisation) či účast na summer school
 3. mají informační materiály pro pacienty nebo jakékoliv jiné materiály týkající se dětské gastroenterologie (přehledné texty, přednášky, prezentace, doporučení apod.), ke kterým vlastní copyright a které by byli ochotni poskytnout na www.gastroped.cz
 4. mají jakýkoliv návrh nebo podnět pro výbor PSDG
   
Vážení kolegové,
věříme, že nás čeká období intenzivní a produktivní spolupráce na poli české dětské gastroenterologie a výživy. Přáli bychom si, aby naše společnost byla živá a komunikující. Bez zpětné vazby a podnětů od členů a Vašeho aktivního zapojení by neměla
činnost výboru žádný smysl a žádného zlepšení bychom nedosáhli.
Těšíme se na následující léta s Vámi.
 
S pozdravem
 
za výbor PSDG
Jiří Bronský