ZPRAVODAJ
PRACOVNÍ SKUPINY PRO DĚTSKOU GASTROENTEROLOGII A VÝŽIVU PŘI ČPS
Číslo 2
 
 
Vážení kolegové,
zasílám Vám druhé číslo zpravodaje PSDG.
Úvodem bych Vám chtěl moc poděkovat za spolupráci v uplynulém období. Velmi aktivní byl přístup členů k výzvám, které výbor PSDG inicioval – řada členů se aktivně zapojila do tvorby doporučení, velký zájem je o účast na kasuistickém IBD setkání, mnoho z Vás odpovědělo obratem i na žádost o vyjádření k nově vznikajícímu registru nádorů a mortality u dětských pacientů s IBD. Je to velmi dobrým signálem, že naše společnost je živá, aktivní a komunikující a členové se o dění v oboru zajímají. Budeme rádi, když Vaše nadšení bude trvat i nadále.

 
NOVÁ DOPORUČENÍ
Jak jistě víte, probíhá pod patronací výboru naší pracovní skupiny tvorba nových doporučení pro IBD u dětí. Ke spolupráci na tomto tématu se přihlásili následující kolegové (v abecedním pořadí):

Dr. Adamcová, Dr. Bajer, Dr. Bajerová, Doc. Bronský, Dr. Dědek, Dr. Hradský, Dr. Karásková, Dr. Kavalcová, Dr. Mitrová, Dr. Netvalová, Prof. Nevoral, Doc. Pozler, Dr. Schwarz, Dr. Szitányi, Prof. Škába, Dr. Šuláková

Rád bych jim touto cestou poděkoval za úsilí, které tvorbě doporučení věnují na úkor svého volného času. Obzvláště bych chtěl poděkovat Kataríně Mitrové a Ondrovi Hradskému za to, že tvorbu doporučení spoluiniciovali a vydatně pomáhají také s administrativou. Základní text doporučení je již hotov a v následujícím měsíci bude procházet vnitřní oponenturou. Definitivní verze by měla být zveřejněna po červnovém kasuistickém symposiu.
 
1. SYMPOSIUM IBD KASUISTIK U DĚTÍ
Dne 1. 6. 2012 pořádá naše pracovní skupina historicky první jednodenní symposium na téma dětských IBD kasuistik. Setkání se bude konat v klášteře Emauzy v Praze. Zatím je přihlášeno cca 60 účastníků, z toho 16 aktivně. Na programu tedy budou 4 bloky – každý z nich bude čítat 4 kazuistiky (10min. prezentace a 10 min. diskuse). Setkání bude pojato neformálně a důraz bude kladen zejména na diskuzi a rozbor kazuistik.

Prosím všechny, kteří mi již účast potvrdili i ty, kdo by měli zájem se účastnit a doposud se nepřihlásili, aby se ozvali na emailovou adresu uvedenou na pozvánce a uhradili registrační poplatek. Ten je v symbolické výši, většinu nákladů pokryjí sponzoři. Je nutné, aby se oficiálně zaregistrovali i všichni, kteří mi předběžně přislíbili účast. Je to nutné, protože registraci  a organizaci zajišťuje externí firma (Target media).

Setkání je příležitostí, jak se v širším kruhu poradit nad pacienty, s jejichž diagnostikou či léčbou si nevíte rady, případně pokud chcete sdělit ostatním zajímavost z oblasti dětských IBD. Vzhledem k tomu, že začátek setkání je naplánován na 10:00 hod., bude pro mimopražské účastníky možnost akci absolvovat i bez přespání v Praze.

 
KALENDÁŘ AKCÍ 2012

 
 
1. 6. Jarní kasuistické setkání na téma IBD u dětí Praha, Emauzy
19.–22. 5. Digestive Disease Week (DDW) San Diego, California
23. 6. UEGF ISAC POSTGRADUATE COURSE – International Symposium on Inherited Diseases of the Pancreas
Granty k účasti na tomto symposiu do výše €400 budou poskytnuty až 10 členům ESPGHAN (do 10 let praxe v gastroenterologii). Žádosti posílejte na: Michael Wilchanski:  do 10. května
Praha
20.–24. 10. United European Gastroenterology Week (UEGW) Amsterdam, Holandsko
21.–22. 9. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Skalica, Slovensko
14.–18. 11. Světový kongres WCPGHAN Taiwan

Také prosím sledujte stránky našich kolegů – gastroenterologů pro dospělé, kde je pravidel­ně ak­tu­alizovaný bohatý seznam tuzemských i zahraničních akcí:
lekari.cgs-cls.cz/kalendar-akci/

 
ATESTACE Z KLINICKÉ VÝŽIVY
Nově vznikla atestace z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Dle současné legislativy zůstává nadále v platnosti licence F016 pro preskripci preparátů klinické výživy. O tuto licenci je možno požádat po složení zkoušky z certifikovaného kurzu z oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie nebo po absolvování kurzu klinické výživy.
Oficiální dopis členů výboru SKVIMP (Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči) členům PSDG týkající se nově vzniklé atestace je ke stažení na www.gastroped.cz v sekci "Specializační vzdělávání".
 
ESPGHAN SUMMER SCHOOL
Stále jsou volná místa na ESPGHAN summer school v gastroenterologii: 11.–15. 9. Madrid, Španělsko. Bližší informace naleznete na stránkách www.espghan.org.
 
KALPROTEKTIN
Výbor PSDG spolu se zástupci České gastroenterologické společnosti, České společnosti klinické biochemie a České imunologické společnosti inicioval žádost o zařazení vyšetření fekálního kalprotektinu jako sdíleného výkonu do číselníku zdravotních pojišťoven. Kalkulační list vypracovala a žádost podala MUDr. Karin Malíčková z VFN. V současnosti je celá věc v jednání, členy PSDG budeme průběžně informovat. Kalprotektin je již v zahraničí zcela běžnou laboratorní metodou, která se používá k diagnostice a optimalizaci terapie IBD, proto by bylo vhodné, aby i v ČR byl dostupný všem dětským gastroenterologům a plně hrazen ze zdravotního pojištění.
 
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ BIOLOGICKÉ LÉČBY
V nedávné době publikovala Pracovní skupina pro IBD České gastroenterologické společnosti doporučení pro podávání biologické léčby. V rámci doporučení jsou zmíněna i specifika dětského věku. Text je volně ke stažení v sekci „Doporučené postupy“ na www.gastroped.cz.
 
NUTRIACTION
Společnost Nutricia pořádá ve spolupráci s členy PSDG celonárodní akci zaměřenou na hodnocení nutričního stavu dětských pacientů přijímaných k hospitalizaci. Dvoutýdenní dotazníková akce probíhá na řadě dětských oddělení v ČR a má podporu České pediatrické společnosti. Zveřejnění výsledků se předpokládá koncem tohoto roku.
 
NOVÁ KRITÉRIA ESPGHAN PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE
V lednovém čísle JPGN byl společností ESPGHAN publikován nový algoritmus pro diagnostiku celiakie u dětí (J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Jan;54(1):136-60.). Dle tohoto doporučení stále platí nutnost verifikovat diagnózu enterobiopsií. Existuje přísně definovaná skupina pacientů, u kterých není třeba biopsii provádět (pozitivita EMA, titr anti-tTG nad 10-násobek normy, HLA DQ2 nebo DQ8 a klinické symptomy). Výbor PSDG varuje před mylnou interpretací doporučení. Není přijatelné, aby diagnóza celiakie byla stanovena bez provedení enterobiopsie vyjma této úzce specifikované skupiny pacientů. Zavádění bezlepkové diety na zkoušku bez řádné diagnostiky je non-lege artis postup.
 
VOLNĚ PRODEJNÝ PREPARÁT S POLYETHYLENGLYKOLEM
Nově je volně prodejný lék Forlax 10g scc., který byl dříve na lékařský předpis. Jedná se o polyethylenglykol (macrogolum) pro terapii obstipace u dětí, který je v zahraničí běžně používán jako lék první volby v monoterapii u dětských pacientů s funkční zácpou již od 1 roku věku. Doporučené dávkování je 0,5 – 1,5 g / kg / den. Na rozdíl od preparátů na bázi laktulózy má polyethylenglykol lineární závislost účinnosti na dávce. Nevstřebává se, prakticky nemá nežádoucí účinky a je možno jej podávat dlouhodobě. Je velmi výhodný, pokud ho dítě příjímá, tak velmi dobře tolerovaný. Doporučujeme v léčbě obstipace na Forlax nezapomínat a více ho využívat.
 
PACIENTSKÉ ORGANIZACE PRO DĚTI S IBD
V ČR v současnosti aktivně působí dvě pacientské organizace pro pacienty s IBD a jejich rodiny. Dlouhodobě zavedená je organizace "Občanské sdružení pacientů s IBD" (PhDr. Martina Pfeiferová, www.crohn.cz), která se věnuje především dospělým, ale i dětským pacientům s IBD. Nově vznikla organizace CROKUS (www.crokus.cz) vedená Mgr. Zdenou Potůčkovou, která má za cíl věnovat se zejména dětským pacientům. Obě organizace vydávají informační materiály a pořádají odborné semináře.
 
CENA A STIPENDIA SPOLEČNOSTI DANONE
- DANONE institut – nadační fond vypisuje soutěž o cenu mladého vědce 2012 za nejlepší práci v oboru výživy. Cena je spojena s odměnou 50 000,- Kč.
- DANONE institut – nadační fond vypisuje soutěž o zahraniční stipendia pro mladé absolventy do 30 let ve výši 50 000,- Kč
- DANONE institut – nadační fond vypisuje soutěž o granty na podporu projektů v oblasti výživy pro rok 2013
Bližší informace jsou na www.institut-danone.cz.
 
PROFESOR DAVID BRANSKI V PRAZE
Dne 21. 5. ve 14 hod. přednese prof. David Branski (šéfredaktor časopisu JPGN a významný člen ESPGHAN) na Pediatrické klinice FN Motol přednášku na téma "Moderní pohled na diagnostiku a terapii celiakie u dětí." Všichni jste srdečně zváni k účasti. Zájem o účast prosím ohlaste na email .
 
NOVÍ ČLENOVÉ
Od vydání předchozího zpravodaje se do naší pracovní skupiny přihlásili 3 noví členové:
MUDr. Markéta Zahradníková (Frýdek-Místek)
MUDr. Jitka Skálová (Ústí n. Labem)
MUDr. Iveta Jarmová (Kyjov)

Byl aktualizován seznam členů na www.gastroped.cz. Nově jsou také vyznačeni členové, kteří mají licenci F016 k preskripci preparátů klinické výživy a členové, kteří mají novou atestaci z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče (KVIMP). Prosím všechny kolegy, kteří v budoucnu získají licenci F016 nebo atestaci KVIMP, aby se mi ohlásili k aktualizaci údajů na našich webových stránkách.
 
NOVĚ ATESTOVANÍ ČLENOVÉ
Dne 19. 4. složili úspěšně zkoušku z certifikovaného kurzu Dětské gastroenterologie a hepatologie MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. (FN Motol) a MUDr. Jan Schwarz (FN Plzeň). Gratulujeme.
 
VÝZVA
Prosíme, aby se nám ozvali členové PSDG, kteří:
  1. mají jakoukoliv informaci k zařazení do dalšího čísla zpravodaje
  2. mají zájem o finanční podporu členství v ESPGHAN, ECCO (European Crohns and Colitis Organisation) či účast na summer school
  3. mají informační materiály pro pacienty nebo jakékoliv jiné materiály týkající se dětské gastroenterologie (přehledné texty, přednášky, prezentace, doporučení apod.), ke kterým vlastní copyright a které by byli ochotni poskytnout na www.gastroped.cz
  4. mají jakýkoliv návrh nebo podnět pro výbor PSDG
     
Vážení kolegové,
těšíme se na shledání s Vámi na 1.kasuistickém IBD symposiu v červnu.
S pozdravem
 
za výbor PSDG
Jiří Bronský